Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije od 30.05.2019., Klasa:113-2/19-3, Ur. broj: 2140-366-19-1 i Programa rada s financijskim planom za 2019. godinu i Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za kandidiranje manifestacija i događanja za dodjelu potpora iz programa „Profesionalno upravljanje događanjima u 2019. godini“

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: TZ KZŽ) za manifestacije ili događanja koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • promociji Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije,
 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Zagorje - Bajka na dlanu,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije Zagorje - Bajka na dlanu,
 • razvoj turističkih manifestacija koje su motiv dolaska u destinaciju,
 • razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

Namjena sredstava

Sredstva potpore dodjeljivat će se za:

a)    organizaciju i realizaciju TOP manifestacija

b)    organizaciju i realizaciju novih manifestacija

TOP manifestacijama podrazumijevaju se manifestacije na kojima je minimalni broj posjetitelja 2.000 posjetitelja, dok nove manifestacije podrazumijevaju sve manifestacije koje se organiziraju do maksimalno 3 godine u kontinuitetu.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

 • kulturne manifestacije ili događanja,
 • zabavne manifestacije ili događanja,
 • sportske manifestacije ili događanja,
 • eno-gastronomske manifestacije ili događanja,
 • tradicijske/etno manifestacije ili događanja,
 • ostale manifestacije ili događanja.

Kongresi i ostala poslovna događanja nisu obuhvaćeni ovim Javnim pozivom.

Sredstva su namijenjena isključivo za neposrednu realizaciju događanja koja se održavaju u 2019. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja:

o   najam opreme-audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.,

o   nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,

o   najam prostora za održavanje događanja,

o   najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza vezanog uz organizaciju događanja,

o   troškove izvođača i vanjskih suradnika (troškovi smještaja, putni troškovi, honorari temeljem ugovora i slično),

o   troškove promocije događanja i izrade promo-materijala (brošure, letci, filmovi, DVD-i, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje, oglašavanje u tisku, na radiju, i sl.),

o   usluge zaštitarske službe,

o   drugi troškovi neposredni za organizaciju događanja, koje TZ KZŽ smatra opravdanim.

U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora objaviti znak hrvatskog turizma, logotip Zagorje bajka na dlanu,  a na društvenim mrežama koristiti oznaku #VisitZagorje.

 

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
 • troškove uobičajenog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih bez obzira na razlog zapošljavanja, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • izradu promotivnih i informativnih materijala koji nisu vezani uz organizaciju događanja (prospekti, karte, filmovi, grafičko oblikovanje, izrada oglasa i drugih promotivnih alata koji se ne tiču direktno predmetne manifestacije i/ili događanja),
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja.

Prihvatljivi prijavitelji

Turističke zajednice s područja Krapinsko-zagorske županije u funkciji glavnog organizatora, suorganizatora ili partnera (dalje u tekstu Organizator).

Događanje ili manifestaciju može kandidirati samo jedan (su)organizator. Ako više (su)organizatora kandidira istu manifestaciju ili događanje, potporu može dobiti samo jedan (su)organizator. Turističke zajednice gradova i općina imaju pravo poslati do tri (3) prijave, a turističke zajednice područja do sedam (7) prijava.

Intenzitet potpore

TZ KZŽ može Organizatoru odobriti potporu po manifestaciji maksimalno do 35.000,00 kn.

Kriteriji za ocjenjivanje kandidatura

1) TOP MANIFESTACIJE  

Kriterij 

Broj bodova

Značaj manifestacije za turistički razvoj 

Iznimno visok - Manifestacija znatno pridonosi obogaćivanju ili proširivanju ukupne ponude destinacije, razvoju posebnih oblika turizma u destinaciji, kontinuirano pridonosi povećanju turističkog prometa 

20

Srednji - Manifestacija pridonosi povećanju turističkog i drugog prometa u određenom razdoblju godine 

15

Nizak - Manifestacija ne pridonosi povećanju turističkog prometa ili obogaćivanju ponude destinacije 

5

Sadržaj i kvaliteta događanja  

Iznimna kvaliteta sadržaja i sudionika programa (velik broj sudionika, usmjerenost na ciljne skupine)  

20

Kvalitetan sadržaj s fokusom na jednu ili više ciljnih skupina  

15

Jednostavan sadržaj, manji broj sudionika  

5

Karakter događanja  

Međunarodni - sudjeluju izvođači iz RH, susjednih i drugih zemalja  

20

Nacionalni – sudjeluju izvođači iz RH, bez inozemnih sudionika  

15

Regionalni i lokalni – sudjeluju izvođači s područja KZŽ i/ili susjednih županija  

5

Sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije 

 

Financijski sudjeluje više subjekata javnog i privatnog sektora (općina, grad, županija, gospodarski, ugostiteljski i/ili drugi subjekti) 

20

Financijski sudjeluju drugi subjekti javnog sektora (općina, grad, županija) 

15

Manifestacija nema nikakvu podršku drugih subjekata javnog i privatnog sektora 

5

Oglašavanje događanja (media plan)  

 

Oglašavanje u regionalnim i nacionalnim medijima u RH te na društvenim mrežama

15

Oglašavanje u regionalnim medijima te na društvenim mrežama

10

Oglašavanje u lokalnim medijima ili samo na društvenim mrežama

5

UKUPAN MOGUĆI BROJ BODOVA 

95

Uvjet za dodjelu potpore da prijavljene manifestacije ostvare najmanje 50 bodova.

 

 

2) NOVE MANIFESTACIJE  

Kriterij

Broj bodova

Inovativnost i tema manifestacije  

Visoka – ne postoji takva slična manifestacija na području KZŽ  

20

Srednja - postoje manifestacije koje su fokusirane na istu temu, ali program manifestacije ukazuje na određeni stupanj inovativnosti i kreativnosti  

15

Nizak – dobro poznata tema manifestacije,  

5

Sadržaj i kvaliteta događanja  

Iznimna kvaliteta sadržaja i sudionika programa (velik broj sudionika, usmjerenost na ciljne skupine)  

20

Kvalitetan sadržaj, ali manji broj sudionika

15

Jednostavan sadržaj, manji broj sudionika  

5

Sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije 

Financijski sudjeluje više subjekata javnog i privatnog sektora (općina, grad, županija, gospodarski, ugostiteljski i/ili drugi subjekti) 

20

Financijski sudjeluju drugi subjekti javnog sektora (općina, grad, županija) 

15

Manifestacija nema nikakvu podršku drugih subjekata javnog i privatnog sektora 

5

Oglašavanje događanja (media plan)  

 

Oglašavanje u regionalnim i nacionalnim medijima u RH te na društvenim mrežama

15

Oglašavanje u regionalnim medijima te na društvenim mrežama

10

Oglašavanje u lokalnim medijima ili samo na društvenim mrežama

5

 UKUPAN MOGUĆI BROJ BODOVA 

75

 Uvjet za dodjelu potpore da prijavljene manifestacije ostvare najmanje 35 bodova.

 

Način i rok podnošenja prijave

TZ KZŽ objavljuje ovaj Javni poziv na Internet stranicama TZ KZŽ-a www.visitzagorje.hr. Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu, potpisanom i ovjerenom pečatom te skeniranom i poslanom na e-mail: info@visitzagorje.hr s predmetom: Prijava na Javni poziv - 2019. - naziv projekta/manifestacije koja se kandidira. 

Za kandidiranje manifestacija ili događanja za potpore TZ KZŽ Organizator mora dostaviti:

 1. popunjen obrazac zahtjeva TZKZŽ-P/19 koji je sastavni dio Javnog poziva, a uključuje opis projekta, program manifestacije ili događanja, troškovnik realizacije i financijski plan s izvorima sredstava
 2. program događanja - opisni i kronološki sadržaj događanja s listom izvođača/sudionika
 3. popunjeni obrazac TZKZŽ-MP/19 koji je sastavni dio Javnog poziva, a koji se odnosi na program medijske promocije i troškovnik promocije (media plan)
 4. dokaz o sudjelovanju drugih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i financiranju događanja (Izjava o sudjelovanju s navedenim iznosom sredstava, ugovor, sporazum ili slično)

TZ KZŽ zadržava pravo od Organizatora događanja zatražiti na uvid dodatna pojašnjenja i dodatnu dokumentaciju.

 

Javni poziv otvoren je 20 dana od dana objave (zaključno sa 19. lipnjem 2019.). Prijaviti se mogu prihvatljivi prijavitelji kao organizatori, suorganizatori ili partneri manifestacija i događanja koja se odvijaju u razdoblju od 01.01.-31.12.2019. godine.

 

Neće se razmatrati

-        Zahtjevi nedopuštenog prijavitelja

-        Zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom

-        Nejasno i nečitko napisani ili neovjereni zahtjevi

-        Manifestacije koje nisu sukladne ciljevima ovog javnog poziva

-        Manifestacije koje se tematski preklapaju s drugom manifestacijom kojoj je dodijeljena potpora

-        Zahtjevi za sufinanciranje koncerata zabavne glazbe, hodočašća, proslava godišnjica i obljetnica, natjecanja strukovnih udruženja i drugih manifestacija koje nemaju ''turistički'' karakter

-        Događanja za koja su organizatorima za 2019. godinu već odobrena i/ili isplaćena sredstva potpora od strane Hrvatske turističke zajednice kroz Javni poziv za potpore TOP događanjima u 2019. godini

-        Zahtjevi koji se ne dostave u roku

-        Događanja za koje kandidaturu zasebno podnosi više suorganizatora.

Postupak realizacije programa i isplate potpore

Potpore će se odobravati manifestacijama prema bodovnoj listi, ovisno o kategoriji (top ili nova manifestacija). Maksimalan iznos bodova za top manifestacije je 95, a za odobrenje potpore potrebno je minimalno 50 bodova. Maksimalan iznos za nove manifestacije je 75, a za odobrenje potpore potrebno je minimalno 35 bodova.

Turistički ured TZ KZŽ izvršit će administrativnu provjeru zaprimljenih zahtjeva koje će izvršiti evaluaciju, odnosno vrednovanje i rangiranje manifestacija sukladno zadanim kriterijima i sastaviti zapisnik o obradi zahtjeva s prijedlogom odluke o odabiru manifestacija i raspodjeli potpora.

Turističko vijeće TZ KZŽ, na prijedlog Turističkog ureda TZ KZŽ, donosi Odluku o odabiru manifestacija i dodjeli potpora.

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije s svakim korisnikom sklapa Ugovor o isplati potpore za odabranu manifestaciju kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije događanja, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

Objava odluke

Odluke o dodjeli potpore Turističko vijeće Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije donijet će u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu, uz iznimno odstupanje od roka u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Odluka o odabiru korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih potpora po korisniku bit će dostavljena putem e-maila. Kandidati koji ne zadovolje uvjete Javnog poziva neće biti posebno pojedinačno obaviješteni.

 

Način isplate potpore

Isplata sredstava vršiti će se u 100% iznosu na žiro račun korisnika nakon dostave izvješća o provedbi manifestacije (Obrazac TZKZŽ-I/19) sa svim dokazima o ispunjenju preuzetih ugovornih obveza. Organizator preuzima rizike otkazivanja dijela programa. U slučaju smanjenje realizacije programa i planirani iznos TZ KZŽ se smanjuje na za postotak smanjenja ukupne planirane realizacije programa.

TZ KZŽ će odobrena sredstva potpore doznačiti Organizatoru nakon realizacije događanja i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom:

 • Zahtjev za isplatu odobrenih sredstava koji mora sadržavati: a) iznos odobrenih sredstava; b) broj ugovora o potpori, c) broj žiro računa/IBAN Organizatora
 • Izvješće o realizaciji događanja - Obrazac TZKZŽ-I/19 (opis realiziranih aktivnosti) i utrošenim sredstvima po vrstama (specifikacija troškova)
 • foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija događanja
 • računi izvođača/dobavljača, ugovori i druge dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija događanja i oglašavanje manifestacije s bankarskim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dostavljenih računa ili plaćeni računi za gotovinsko plaćanje
 • dokazi o medijskoj pokrivenosti događanja (kopije primjeraka objavljenih reportaža ili vijesti u stranom i domaćem tisku, kompjutorski ispis i audio-video zapis na CD-u, DVD-u ili USB-u za direktni TV prijenos i dr).

TZ KZŽ ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji događanja i izvršenim plaćanjima.

Nadzor

TZ KZŽ ima pravo nadzora/praćenja realizacije događanja i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZ KZŽ utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će Organizatoru povrat potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost.

 

Završne odredbe

TZ KZŽ zadržava pravo izmjena i dopuna ovog programa u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.          

Priloženi dokumenti

Javni poziv
102,5 KB